Intossicazione da oppiacei

/
L'intossicazione da oppiacei è secondaria, soprattutto, all'impiego…